Adatvédelmi tájékoztató

Felhasználó a weboldal használatával és/vagy a regisztrációs dokumentumra való feliratkozással elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

Balda Gabriella egyéni vállalkozó (továbbiakban Szolgáltató) adatkezelésével kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető a http://www.baldagabi.com weboldalon.

Jelen Adatkezelési tájékoztató a Balda Gabi Anyatejékszer Műhelye adatkezelési gyakorlatának feltételeit tartalmazza.

A Balda Gabi Anyatejékszer Műhelye weboldalon elérhető feliratkozási  dokumentum, a hozzá kapcsolódó email fiókok kizárólagos adminisztrátora, az összes adat feldolgozója és kezelője Balda Gabriella.

Az adatok harmadik fél számára hozzáférhetetlenek. Az adatok külső fél számára nem kerülnek továbbításra.

A Szolgáltató, Adatkezelő felhívja figyelmét arra, hogy nem ismeri az egyéb szolgáltatók által átvitt adatok tartalmát, valamint azt, hogy ezeket a WordPress  illetve a Google miként használja. Erre vonatkozó további információkat a WordPress  és Google adatvédelmi nyilatkozatában talál.

Szolgáltató, Balda Gabriella nyilatkozik, hogy minden eddigi birtokába jutott adatot az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében ( „Általános Adatvédelmi Rendelet”  vagy „GDPR”),    az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény  („Infotv.”),  a Polgári Törvénykönyvről szóló  2013. évi V. törvény  („Ptk.”),  továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.  törvén („Grtv.”) értelmében  kezel.

I. A Szolgáltató, Adatkezelő

A szolgáltató,eladó, aki én vagyok: Balda Gabriella egyéni vállalkozó

Lakcímem, levelezési címem: 2600 Vác Dr. Csányi László krt. 24.  4/37

Székhelyem: 2600 Vác Dr. Csányi László krt. 24.  4/37

Telephelyem: 2600 Vác Zrínyi u. 3.  A/20

E-mail címem: bganyatejekszer@gmail.com

Panaszkezelés: bgadatkezeles@gmail.com

Telefonszámom: 06702606099

Adószámom: 54877113-1-33

Nyilvántartási számom: 52199747

Nyilvántartásba vevő hatóság: Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkár Okmányfelügyeleti Főosztály

Bankom: Cib Bank

Bankszámlaszámom: 10700220-55815378-51100005

Békéltető testület: Pest Megyei Békéltető Testület

1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Telefon: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-269-0703 

http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php

http://www.pestmegyeibekelteto.hu

Ezen tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor Balda Gabriella  (továbbiakban Szolgáltató vagy Adatkezelő) különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

A Szolgáltató, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén (továbbiakban: Felhasználó) számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Szolgáltató tiszteletben tartja a Balda Gabi Anyatej Ékszer Műhelye weboldal Felhasználóinak személyhez fűződő jogait; a feliratkozási dokumentumon rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Fogalmak:

Érintett (Felhasználó): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

 1. Adatvédelmi irányelvek

1.A Szolgáltató jogosult az Adatkezelés tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Az Adatkezelési tájékoztató módosításának esetén a Szolgáltató a felhasználót a változások közzététele útján értesíti emailben.  A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési tájékoztatót.

2.A Szolgáltató elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja megrendelői információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Szolgáltató adatkezelési gyakorlatát a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

3.A Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról (Infotv.); – Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

– 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

– 2007. évi CXXXVI. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

 1. A Szolgáltató a személyes adatokat a GDPR-ban szereplő jogalap alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
 2. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználói bármely Személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az Adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és arról, hogy a Személyes adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.

III. Az adatkezelés jogalapja, célja és a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama, a személyes adatok megismerésére jogosultak

 1. A Szolgáltató adatkezelései az alábbi jogalapokon alapulnak (GDPR 6. cikk (1)) :
 2. a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (önkéntes hozzájárulás);
 3. b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (szerződés teljesítése);
 4. c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (jogi kötelezettség);
 5. d) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (jogos érdek).
 6. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
 7. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy a Szolgáltató rendszerén keresztül szolgáltatást nem vehet igénybe.
 8. Felhívjuk a Szolgáltató részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
 9. Személyes adat kizárólag meghatározott célból kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A Szolgáltató a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.
 10. Feliratkozási dokumentumra való feliratkozás

Az adatkezelés célja: a Balda Gabi Anyatejékszer Műhelye weboldalon található egyedi megrendelésen alapuló kézműves termék előjegyzése szolgáltatás nyújtásának biztosítása, a megrendelés, annak kiszolgálása, a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése. Az adatkezelés célja továbbá a felhasználó, mint előjegyzett vásárló beazonosítása, valamint a megrendelt szolgáltatás teljesítése, azzal kapcsolatos értesítések kiküldése, a felhasználók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése.

Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont.

A kezelt adatok köre: vezeték és keresztnév, e-mail cím, levelezési cím, számlázási cím.

Ezen Szolgáltató által kezelt adatok a várólistára való feliratkozást követően, a Felhasználó várólistán megjelölt email címére PDF formátumban megküldésre kerülnek.

 1. Az adatok megőrzésének ideje

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 47.§-ának (1) bekezdése értelmében, a jogszabályban előírt bizonylatot, könyvelést, nyilvántartást – ideértve a gépi adathordozón rögzített adatokat is, – úgy kell kiállítani illetve vezetni, hogy az ellenőrzésre alkalmas legyen. A 47. § szerint, az iratokat az ezek vezetésére kötelezett adózó az adóhatósághoz bejelentett helyen köteles őrizni.

Az iratokat a könyvelés, feldolgozás időtartamára más helyre lehet továbbítani, de az adóhatóság felhívására azokat 3 munkanapon belül be kell mutatni. Az iratokat az adózónak – a nyilvántartás módjától függetlenül, tehát az elektronikus számlát és egyéb iratokat is, – az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított 5 évig kell megőriznie.

 1. Értesítő szolgáltatás

Az adatkezelés célja: az értesítő szolgáltatás, mely a várólistás időpont hónapját megelőző hónap utolsó hete, lehetővé teszi az előjegyzett vásárló számára, hogy a készítéssel kapcsolatos technikai információkon túlmenően igénybe vehessen olyan értesítő szolgáltatásokat, mint a készítés előtti emlékeztető, valamint a rendelés esetleges változtatásának lehetőségét is ezen szolgáltatással éri el a Felhasználó.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.

A kezelt adatok köre: vezeték és keresztnév, e-mail cím, levelezési cím, számlázási cím.

Az adatok törlésének határideje: A megadott adatokat a Szolgáltató mindaddig kezeli, amíg az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó – leiratkozással – meg nem tiltja.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a weboldal kényelmi funkcióit a felhasználó nem tudja igénybe venni, nem kap értesítéseket az estleges változásokról.

 1. Számlázás

Az adatkezelés célja: a vásárlási tranzakciókhoz tartozó számviteli bizonylat kiállítása és a jogszabályokban foglalt határidőben történő megőrzése.

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont.

A kezelt adatok köre: vezeték és keresztnév, a számla kiállításához megadott számlázási cím, a tranzakció száma, dátuma és időpontja, bizonylat tartalma, áfás számla esetén adószám (amennyiben a vásárló megadta).

Az adatok törlésének határideje, az adatkezelés időtartama: a mindenkor hatályos adójogi- és számviteli jogszabályokban meghatározott időtartam.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a vásárlás meghiúsulása.

 1. Elektronikus hírlevél

A Szolgáltató az adatokat nem használja hírlevelek küldésére!

 1. Adatbiztonság

1.A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által a Honlapon megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.

2.A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

Szolgáltató informatikai rendszere és hálózata megfelelő módon védett a számítógép használata során megvalósuló csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen.

3.Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi a személyes adatot, hogy csak olyan személy férhessen hozzá, aki erre jogosult, védi a személyes adatok teljességét és azok feldolgozás módszerének a pontosságát.

Felhasználói jogok

 1. kérhet tájékoztatás a kezelt személyes adatokról
 2. mindezt emailben vagy írásban teheti meg
 3. kérheti a kezelt adatok törlését, helyesbítését vagy módosítását
 4. kérheti a személyes adatok korlátozását
 5. tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

a tájékoztató elején megadott elérhetőségen.(bgadatkezeles@gmail.com email címen)

 1. Jogorvoslati lehetőségek

A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

(cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;

telefon: +36-1-391-1400;

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;

honlap: http://www.naih.hu) fordulhat.

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.